14 Μαΐ 2021

Ανακοινώσεις Ενορίας


Σάββατο 15 Μαΐου 2021
6:00 μ.μ Εσπερινός
Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου

Κυριακή των Μυροφόρων 16/5/2021
7:00 π.μ Όρθρος-Θεία Λειτουργία
Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου

Πέμπτη 20/5/2021
7:30 μ.μ Πανηγυρικός Εσπερινός
στον Ι.Ν Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Βελανιδιάς

Παρασκευή 21/5/2021
7:00 π.μ Όρθρος-Θεία Λειτουργία
Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Βελανιδιάς

Σάββατο 22/5/2021 
5:00 μ.μ Εσπερινός
Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου 

Κυριακή του Παραλύτου 23/5/2021
7:00 π.μ Όρθρος-Θεία Λειτουργία
Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου


Οι Άγιοι Πατέρες για τη Θεία Κοινωνία-Τόλμη και ασέβεια δεν είναι:το να προσέρχεσαι στην Θεία Κοινωνία συχνά. Τόλμη  και ασέβεια είναι: το να προσέρχεσαι αναξίως.

-Χρόνος προσελεύσεως είναι η καθαρή συνείδηση. Ούτε αυτοί που κοινωνούν μία φορά το χρόνο ούτε αυτοί που κοινωνούν πολλές φορές, αλλά εκείνοι που κοινωνούν με καθαρή συνείδηση και άμεμπτη ζωή.  

                                                         Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

-Το ιερό και Πανάγιο Σώμα του Κυρίου μας, όταν καλώς και αξίως μεταλαμβάνεται, εις τους πολεμούντας  γίνεται όπλο, εις τους αναχωρούντας  από τον Θεό επαναστροφή, τους ασθενείς δυναμώνει, τους υγιείς ευφραίνει, τις ασθένειες ιατρεύει, την υγεία διαφυλάττει. Διά της Μεταλήψεως ευκολότερον διορθούμεθα, εις τους πόνους και εις τας θλίψεις γινόμεθα πλέον μακρόθυμοι και υπομονητικοί, εις την αγάπην θερμοί.

                                                          Άγ. Γρηγόριος Θεολόγος

- Όπως η λίγη μαγιά  -κατά τον Απόστολο- όλο το ζυμάρι κάνει όμοιό της, έτσι και το θυσιασμένο Σώμα του Θεού, όταν το δεχτούμε μέσα μας με πίστη και με καθαρή καρδιά, μας μεταβάλλει ολόκληρους.

                                                          Άγ. Γρηγόριος Νύσσης

-Μεταλαμβάνοντας τα Τίμια Δώρα, γινόμαστε Χριστοφόροι, διότι το σώμα και το αίμα του Κυρίου γίνεται ένα με το σώμα και με το αίμα μας.

                                                        Άγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων

-Ζωή είναι ο Χριστός. Ζωή του κόσμου είναι ο Χριστός. Μπορεί  ποτέ να παίρνει μέσα του άνθρωπος την Ζωή, και να μη γεμίσει ζωή;

                                                         Άγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων

-Με τη θεία Κοινωνία απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή. Απορρίπτουμε την φθορά. Ενώνουμε τον εαυτό μας με τον Αθάνατο που έγινε θνητός, σαρκικός για τη σωτηρία μας.

                                                           Συμεών Θεσσαλονίκης

-Με τη Θεία Κοινωνία, δεν παίρνουμε μερικά μόνο δώρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεχόμαστε τον ίδιο τον Αναστημένο Κύριο, τον μεγάλο ευεργέτη μας. 

                                                           Νικόλαος Καβάσιλας

-Τα Άχραντα Μυστήρια τον καλόν τον φωτίζουν και  τον κάμνουν ωσάν Άγγελον. Ομοίως  και τον αμαρτωλόν πάλιν τον σκοτίζουν και τον κάμνουν ωσάν τον Διάβολον.

-Ανίσως και ημείς θέλωμεν να ωφεληθώμεν από τα Άχραντα Μυστήρια ωσάν τους ένδεκα Αποστόλους τουςκαλούς, και να μη βλαφθώμεν ωσάν τον Ιούδαν τον κακόν, να εξομολογούμεθα καθαρά και να κοινωνώμεν με ευλάβεια, με φόβον και τρόμον, και τότε θα φωτισθώμεν. Ει δε και πηγαίνομεν ανεξομολόγητοι, μεμολυσμένοι με αμαρτίας  και τολμώμεν να λαμβάνωμεν τα Άχραντα Μυστήρια, βάνομεν φωτιά και καιόμεθα.

                                                           Άγ.Κοσμάς ο Αιτωλός 

-Το παραδοθέν παρά του Κυρίου μυστήριο της θείας ευχαριστίας είναι το ανώτερο όλων των μυστηρίων, είναι το θαυμασιότερο των θαυμάτων, όσα η δύναμη του Θεού εξετέλεσε είναι το υψηλότερο εξ όσων η σοφία του Θεού επενόησε. Είναι δε και το τιμιότερο όλων των χαρισμάτων, όσα η αγάπη του Θεού εχαρίσατο στους ανθρώπους, διότι τούτο υπερέχει όλων των άλλων κατά την αριθμητική υπερβασία των όρων της φύσεως.

                                                           Άγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως 

 

Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.  ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.  καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι᾿ ἐμέ. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
                                                          (Κατά Ιωάννην 6,52-59)

    

10 Μαΐ 2021

Κυριακή του Θωμά: Η Πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)


Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο μᾶς προσφέρει μιὰ μεγαλειώδη ἀπόδειξη τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Μιὰ ἀπόδειξη πού πιστοποιεῖται μὲ τὴν πίστη τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ, ἀλλά καὶ μὲ τὴν πίστη χιλιάδων ἄλλων χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ἀρχή τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας ἴσαμε σήμερα.

«Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτωνκαὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίωνἦλθεν  ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσονκαὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. (Ἰωάν. κ’19).

Χριστός ανέστη! († Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom)

 


Γιορτάζουμε σήμερα τὴ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι ἡ νίκη τοῦ Θεοῦ κατὰ τοῦ θανάτου ἀλλὰ ἐπίσης κατὰ τοῦ κακοῦ. Ἀλλά τούτη ἡ νίκη δὲν κερδήθηκε μοναχὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε Ἄνθρωπος ὑπερίσχυσε ἔναντι τοῦ κακοῦ μέσα ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση Του μὲ τὴ Θεϊκή Του δύναμη. Καὶ ἔτσι ἄς χαροῦμε ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ ἔλεος Του, μὲ τὴν μεγαλοπρέπεια Του, μὲ τὴν γενναιοδωρία Του, ἀλλὰ ἄς χαροῦμε ἐπίσης με τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμεῖς, ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸ Θεὸ κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε μέσα μας καὶ μέσα ἀπὸ ἐμᾶς τὸ κακὸ μπορεῖ νὰ καταστραφεῖ. Ὄχι μοναχὰ οἱ προσωπικές μας ἁμαρτίες, ὄχι μόνο ἡ ἀδυναμία μας, ἀλλὰ «ὁ πονηρός», αὐτὸς ποὺ εἶναι πειρασμός, αὐτὸς ποὺ προσπάθησε στὴν ἔρημο νὰ ὑπερισχύσει τοῦ Θεοῦ μέσω τῆς ἀνθρώπινης φύσης.

Λόγος στη Θεόσωμη Ταφή του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, και στον Ιωσήφ από την Αριμαθαία (Άγιος Επιφάνιος Κύπρου)

 


Α΄. Τι ’ναι τούτο; Σιωπή βαθειά σήμερα στη γη. Σιωπή βαθειά και ησυχία βαθειά. Σιωπή βαθειά, γιατί ο Βασιλιάς κοιμάται. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε, γιατί ο Θεός με το σώμα κοιμήθηκε κι εκείνους που αιώνες κοιμόνταν ανέστησε. Ο Θεός με το σώμα πέθανε και ο άδης τρόμαξε. Ο Θεός για λίγο κοιμήθηκε κι αυτούς που βρίσκονταν στον άδη ξύπνησε.

3 Μαΐ 2021

Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη!

 Χριστός Ανέστη!
Χρόνια πολλά και ευλογημένα!
Το φως της Αναστάσεως του Χριστού μας,
να φωτίζει τις καρδιές μας!


ᾨδὴ α'

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.

ᾨδὴ γ'

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον· ἀλλ' ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερεούμεθα.

ᾨδὴ δ'

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα· Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος.

ᾨδὴ ε'

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ, καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.

ᾨδὴ ς'

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.

ᾨδὴ ζ'

Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

ᾨδὴ η'

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ θ'

Ο Άγγελος εβόα τη Κεχαριτωμενη ,Αγνή Παρθένε χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε,ο σος Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου. Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν και αγγάλου Σιών, συ δε Αγνή, τέρπου Θετόκε, εν τη Εγέρσει του τόκου σου.

Αναστήτω ο Θεός... Πάσχα Ιερόν...

Στιχ.α΄ Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.

Πάσχα ιερόν ημίν, σήμερον αναδέδεικται, Πάσχα καινόν, Άγιον Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλας υμίν, του Παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζον Πιστούς.

Στιχ β΄. Ως εκλείπει καπνός εκλιπέτωσαν, ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός.

Δεύτε από θέας, Γυναίκες ευαγγελίστριαι, και τη Σιών είπατε. Δέχου παρ' ημών, χαράς Ευαγγέλια, της Αναστάσεως Χριστού, τέρπου χόρευε, και αγάλλου, Ιερουσαλήμ, τον Βασιλέα Χριστόν, θεασάμενη εκ του μνήματος, ως νυμφίον προερχόμενον.

Στιχ.γ΄ Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν.

Αι Μυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέος, επιστάσαι προς το μνήμα του Ζωοδότου εύρον Άγγελον, επί τον λιθον καθήμενον, και αυτός προσφθεγξάμενος, αυταίς ούτως έλεγε. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; τι θρηνείτε, τον άφθαρτον ως εν φθορά; απελθούσαι κηρύξατε, τοις αυτού Μαθηταίς.

Στιχ.δ΄Αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή.

Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα, ω Πάσχα λύτρον λύπης και γαρ εκ τάφου σήμερον, ώσπερ εκ παστού, εκλάμψας Χριστός, τα γύναια χαράς έπλησε λέγων, Κηρύξατε Αποστόλοις.


26 Απρ 2021

Αγία και Μεγάλη Δευτέρα

 Εἰς τὸν Πάγκαλον Ἰωσὴφ
Σώφρων Ἰωσήφ, δίκαιος κράτωρ ὤφθη,
Καὶ σιτοδότης, ὧ καλῶν θημωνία!

Ἕτεροι, εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν Συκῆν
Τὴν Συναγωγήν, συκῆν Χριστός, Ἑβραίων,
Καρπῶν ἄμοιρον πνευματικῶν εἰκάζων,
Ἀρᾷ ξηραίνει, ἧς φύγωμεν τὸ πάθος.

Πῶς δεῖ τιμᾶν τά Ἅγια ΠάθηἩλία Μηνιάτη

 

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ». Ἱωάνν. ιβ’ 13)


 Ὅταν ἐγώ βλέπω τόν Ἰησοῦν Χριστόν νά ἐμβαίνῃ μέ τόσην τιμήνμέ τόσην δοξολογίανμέ τόσον θρίαμβον μέσα εἰς τήν Ἱερουσαλήμἠμπορῶ νά λογιάσω μέ δίκαιον λόγονπώς ἀπό τόν φθόνον καί μῖσος τῶν ἀρχιερέωντῶν πρεσβυτέρων καί γραμματέων δέν ἔχει πλέον νά φοβῆται κανένα κακόν.

24 Απρ 2021

Στην αγία εορτή των Βαΐων (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)


«Έξι ημέρες πριν από το Πάσχα πήγε ο Ιησούς στη Βηθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος», στον οίκο της Μαρίας και της Μάρθας, «και του παρατέθηκε δείπνο από αυτούς»· η Μάρθα υπηρετούσε και ο Λάζαρος έτρωγε. Και αυτό ήταν απόδειξη της αληθινής αναστάσεως, το ότι μετά από πολλές ημέρες και ζούσε και έτρωγε. Άρα είναι φανερό, ότι το γεύμα γινόταν στην οικία της Μάρθας· δέχονται δηλαδή τον Ιησού επειδή ήταν φίλοι και αγαπώνταν από αυτόν. Κάποιοι όμως λένε, ότι αυτό γινόταν σε ξένη οικία.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων

                                         


                                   Ευαγγέλιο Κυριακής: Ιωάν. ιβ΄ 1-18

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 3 ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ  Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 4 λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,  Ἰούδας Σίμωνος  Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 5 διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 6 εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 7 εἶπεν οὖν ὁ  Ἰησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 9  Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν  Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν  Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν  Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν  Ἰησοῦν.

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος και Πάσχα 2021 Ενορίας Κιβερίου

 


ΕΝΟΡΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ  ΠΑΣΧΑ 2021

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ             25-4-2021

    7:15 μ.μ    Ακολουθία Νυμφίου

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ           26/4/2021

   7:15 μ.μ    Ακολουθία Νυμφίου

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ                  27/4/2021

     7:15 μ.μ  Ακολουθία Νυμφίου

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ            28/4/2021

7:00 π.μ Προηγιασμένη Λειτουργία

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ           28/4/2021

5:30 μ.μ  Ιερό Ευχέλαιο

6:45 μ.μ Ακολουθία Νιπτήρος

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ            29/4/2021

7:30 π.μ Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ            29/4/2021

6:30 μ.μ   Ακολουθία των Αχράντων

                                Παθών

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     30/4/2021

8:30 π.μ Ακολουθία Μεγάλων Ωρών

               Εσπερινός Αποκαθηλώσεως

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     30/4/2021

7:00 μ.μ Όρθρος Μεγ. Σαββάτου

               (Επιτάφιος)

Η λιτάνευση του Επιταφίου θα γίνει

εντός του προαυλίου του Ι.Ναού.

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ             1/5/2021

7:30 π.μ Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

      Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

9:00  μ.μ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

                ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

              ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

7:00 μ.μ  Εσπερινός Αγάπης

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ-Αγίου Γεωργίου

7:00 π.μ Όρθρος-Θεία Λειτουργία

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                

17 Απρ 2021

Ανακοινώσεις Εβδομάδος Ενορίας


Δευτέρα 19/4/2021
6:00 το απόγευμα
Μεγάλο Απόδειπνο
Ι. Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου

Οσία Μαρία η Αιγυπτία - Ε' Κυριακή των Νηστειών


Ο ΑΒΒΑΣ ΖΩΣΙΜΑΣ

Στα μέρη της Παλαιστίνης ήταν κάποιος ιερομόναχος , που λεγόταν Ζωσιμάς, που από μικρός ανατράφηκε σύμφωνα προς τα μοναχικά έθιμα και ζούσε πολύ ενάρετη ζωή. (Ας μη νομίσει κανένας ότι πρόκειται για το Ζωσιμά εκείνο, που χαρακτηρίσθηκε ετερόδοξος, γιατί είναι άλλος αυτός, και υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο, παρ' όλο που έχουν και οι δυο το ίδιο όνομα).

Λόγος εις την Εʼ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

                                        


                                              (Μαρκ. ι´ 32-45)

Η ταπείνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι ένα γεγονός τόσο αξιοθαύμαστο, όσο είναι τα θαύματα κι η Ανάστασή Του. Είναι το θαύμα των θαυμάτων. Φόρεσε το στενόχωρο ανθρώπι­νο σώμα σαν σκλάβος κι έγινε Δούλος των δούλων Του.

«Κύριε, προτού χαθώ τελείως σώσε με» (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)

 


Εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ιδού η πέμπτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Κυριακή [που σφραγίζει την εβδομάδα] των μεγάλων αγρυπνιών και των μεγάλων ασκήσεων, την εβδομάδα των μεγάλων θρήνων και αναστεναγμών, η Κυριακή της πιο μεγάλης μεταξύ των αγίων γυναικών Αγίας, της οσίας μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας.

Ανακοινώσεις Ενορίας

Σάββατο 15 Μαΐου 2021 6:00 μ.μ Εσπερινός Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυριακή των Μυροφόρων 16/5/2021 7:00 π.μ Όρθρος-Θεία Λειτουργία Ι.Ν Κοιμήσεω...